Všeobecné obchodné podmienky

ďalej „obchodné podmienky“

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi TALENTY 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, IČO:50 887 203, 50466691, DIČ: 2120346569, číslo účtu IBAN: SK81 1100 0000 0029 4004 0140, ako poskytovateľa služieb (ďalej len poskytovateľa) a rodičom, resp. iným zákonným zástupcom (ďalej len „objednávateľ“) pri organizácii krúžku Tvorivé stavebnice (ďalej len „krúžok“), ktorého sa dieťa objednávateľa (ďalej len „dieťa“) zúčastní.

2. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom, alebo iným zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú  pre zúčastnené strany záväzné.

II. Poskytované služby

3. Poskytovateľ služieb organizuje na základných školách krúžok Tvorivé stavebnice, ktorého sa dieťa zúčastňuje  za úhradu v rozsahu jeden krát týždenne v trvaní 60 minút, celkom 16 hodín za školský polrok.

4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká objednaním produktu Prihláška na Krúžok Tvorivé stavebnice na webovej stránke www.tvorivestavebnice.sk a jeho potvrdením zo strany poskytovateľa.

5. Objednávateľ prihlasuje dieťa na krúžok na každý školský polrok zvlášť. Pre prihlásenie dieťaťa v prvom aj druhom polroku je potrebné v oboch prípadoch vyplniť prihlášku.

III. Cena a platobné podmienky

6. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za krúžok bankovým prevodom na účet Poskytovateľa s uvedením variabilného symbolu /VS/ a menom dieťaťa v poznámke .

7. Objednávateľ je povinný uhradiť platbu za krúžok pre každý školský polrok zvlášť. Dieťa sa môže zúčastniť krúžku až po zaplatení splátky. Doklad o úhrade splátky za krúžok je objednávateľ, resp. dieťa povinný predložiť lektorovi krúžku pred začiatkom prvej hodiny krúžku.

8. Pokiaľ objednávateľ, resp. dieťa nepredloží doklad o úhrade za krúžok, nebude vzaté na krúžok. V takom prípade bude dieťa ponechané v ŠKD, pokiaľ do neho dochádza. Pokiaľ nie, bude poslané domov a lektor ani Poskytovateľ za dieťa nepreberá zodpovednosť.

9. V prípade, kedy nebude platba za krúžok uhradená riadne a včas, bude objednávateľ vyzvaný k úhrade dlžnej čiastky prostredníctvom mailu alebo sms správou. Pokiaľ ani potom nebude platba za krúžok uhradená, bude prípad predaný k vymáhaniu advokátskej kancelárii. Náklady spojené s týmto vymáhaním + administratívny poplatok vyčíslený na 5 EUR spojený s upomienkami, bude povinný uhradiť objednávateľ.

IV. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku, neuskutočnené hodiny

10. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku v I. školskom polroku z dôvodu choroby 3 a viac krát za sebou, poskytovateľ prevedie alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe žiadosti rodiča a lekárskeho potvrdenia, zaslaného mailom na info@tvorivestavebnice.sk. V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou v II. školskom polroku, bude alikvotná časť financií vrátená na účet rodiča na základe žiadosti rodiča a lekárskeho potvrdenia, zaslaného mailom na info@tvorivestavebnice.sk.

11. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku z iných dôvodov, ako je uvedené v bode 10. tohto článku, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

12. V prípade ak dieťa prestane navštevovať krúžok z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je uvedené v bode 10. alebo na základe vlastného rozhodnutia, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

13. Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu absencie lektora, hodina krúžku sa nahradí predĺžením nasledujúcich hodín o 20 minút tak, aby boli odučené všetky hodiny za celý školský rok.

14. Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu školských prázdnin, štátneho sviatku, alebo z dôvodov na strane školy, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

V. Zrušenie krúžku, odstúpenie od zmluvy

15. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní a to oznámením prostredníctvom E-mailu na adresu info@tvorivestavebnice.sk. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľom. Viac o možnosti odstúpenia od zmluvy si prečítate tu.

16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok realizácie krúžku, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné realizáciu krúžku zabezpečiť. O týchto zmenách poskytovateľ bezodkladne informuje objednávateľa.

V takomto prípade Poskytovateľ nahradí zameškané hodiny predĺžením, resp. zdvojením nasledujúcich hodín, resp. ponúkne objednávateľovi inú alternatívu kompenzácie platby.

17. Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov Poskytovateľa, je objednávateľom vrátená pomerná časť platby za neabsolvované hodiny.

18. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce v prípade nezaplatenia ceny za krúžok v stanovených lehotách. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vznikli.

19. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít krúžku od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade poskytovateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za krúžok.

20. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť krúžok v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinný objednávateľa oboznámiť. V takom prípade Poskytovateľ bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za krúžok.

21. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa na krúžku, a to v prípade, že dieťa svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných detí na krúžku, alebo lektora, prípadne inštitúcie, kde sa krúžok realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh krúžku a tiež v prípade nerešpektovania lektora a určených pravidiel, resp. vyvolávania konfliktov s inými deťmi.

VI. Ochrana osobných údajov

25. Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa a mobilné telefónne číslo a tiež meno, priezvisko, škola a trieda dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na krúžok organizovaný Poskytovateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú.

26. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ doručoval elektronickú poštu v súvislosti s prezentáciou svojich ďalších aktivít. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

27. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane osobných údajov v platnom znení. Viac o ochrane osobných údajov tu.

VII. Záverečné ustanovenia

28. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí detí na krúžku ako napríklad značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3 prehrávače, elektronické hry a pod. Poskytovateľ neodporúča dávať deťom cenné veci na krúžok.

29. Objednávateľ prehlasuje, že pred objednaním produktu Prihláška na krúžok Tvorivé stavebnice si tieto Všeobecné  obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi. Tieto podmienky účasti platia od 01.08.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na krúžok.

V Kostolnej pri Dunaji, 1.8. 2018